Обзор местонахождений ископаемых насекомых в Монголии

Известные на сегодняшний день сведения о монгольских местонахождениях обобщены А.Г. Пономаренко. Информация постоянно обновляется.


Алтан-Тээли
Алтан-Ула
Анда-Худук
Ар-Шавартай
Баин-Шире
Бамбу-Худук
Барун-Суж
Бахар
Баян-Барт
Баян-Дурах
Баян-Мунх
Баян-Тал
Баян-Тэг
Баян-Ула
Баян-Ундур-Сомон
Баян-Унжул
Баян-Хошу
Бомхой-Ула
Бон-Цаган
Боро-Нуру
Бор-Тологой
Буйлясутуин, Буйлясун
Бумбату, Бомбату
Бумбегер
Бурундуин-Гол
Бутагт
Восточная Эрдэни-Ула
Гер-Обо
Гобийский аймак
Гурван-Эрэн, Гурван-Эрэний-Нуру
Гэр-Обо-Шинэ
Дарби
Дархан
Джаргалант, Джергаланту
Дзамар
Дзерег
Доргот-Ула
Доротай-Ула
Дулан-Богд
Дунду-Гоби
Дэвсэг-Булак
Жаргалан
Западная Эрдэни-Ула
Зэрэг
Ихэ-Богдо
Манлай
Модон-Усу
Мунх-Хан
Мушугай
Мянгад, Мянгат
Му-Усу-Худук
Налайха
Наран-Булак
Нарын
Онгон-Улан-Ула
Ондай-Саир
Оши-Нуру
Ошин-Боро-Удзюр-Ула
Ринчин-Бумба
Сайн-Сар-Булак
Сулийн-худук
Табун-Тологой
Тал-Булак
Талаин-Худук
Тахини-Худук, Тахини-Шанд-Худук, Тахи-Шанд-Худук
Тологойт
Толь
Тормхон
Тугрик-Нур
Тургенская впадина
Тухум-нур
Тушилга, Тушлэг
Тушлэг, Тушилга
Убур-Шавартай
Улан-Бадрах
Улан-Даба
Улан-Нур
Улан-Обо
Улан-Ош
Улан-Тологой
Улан-Эрэг
Улугей-Хид
Уран-Душ
Ундэр-Шиль, Ундур-Шил
Хабтагай-Ула
Хамата-Кудук, Хамка-Кудук
Хан-Хонгор
Хара-Аргалант
Хара-Хутул
Хашат
Хобур, Ховур
Хобур-Далай-Гол
Холботу, Холботу-Гол
Холбо-Хонгор
Хонгор-Обо I
Хонгор-Обо II
Хоотын-Хотгор
Хотонт
Хоутийн-Хотгор
Хугшин-Гол
Хулугур-Усу
Хунхорин-Дэль
Хурилт
Хурэн-Дух
Хутулийн
Хутэл-Хара
Хух-Морьт
Хухтаг
Хух-Тологой
Хухтык
Хухэд-Тэг
Цабчарын-Гол, Цавчарын-Гол
Цаган-Субурга, Цаган-Суварга
Цаган-Цаб
Цогт-Обо
Шавартай, Шабартай
Шанд
Шанх
Шар-Тологой
Шap-Tэг, Шара-Тэг
Шарын-Гол
Шилут-Ула
Шин-Худук
Шине-Ус
Эргенег-Ула
Эдренгийн-Нуру
Эрдэне-Ула
Эрдэни-Ула
Эрдэни-Ула
Эрэн-Гоби

Назад


English Главная Сотрудники Экспедиции Ссылки Публикации События Потери науки

Рейтинг@Mail.ru