List of publications by V.G. Novokshonov

 1. Esyunin, S.L. and Novokshonov, V.G. 1990, Interesting Finds of Spiders (Aranei) in the Yugansk Reserve, in The Fauna and Ecology of Spiders, Scorpions, and Pseudoscorpions of the USSR, Tr. Zool. Inst., Acad. Sci. USSR, 1990, 226, 115-117.
 2. Novokshonov, V.G., 1992, Caddisflies of the genus Kamopanorpa (Trichoptera, Microptysmatidae) from the Kungurian of Tshekarda (Perm Region), Paleontol. Zhurn., 3, 106-110.
 3. Novokshonov, V.G., 1992, Early evolution of caddisflies (Trichoptera), Zool. Zhurn., 71(12), 58-68.
 4. Novokshonov, V.G., 1992, New dragonfly species from the Permian of Middle Urals, in Nasekomye v estestvennykh i antropogennykh biotsenozakh Urala (Insects in Natural and Anthropogenous Biocenoses of the Urals). Ekaterinburg, 107-109.
 5. Novokschonov, V.G., 1993, Die interessanten Bittacidenreste (Mecoptera Insecta) aus dem Jura von Eurasien, Russian Entomol. J., 2(1), 57-62.
 6. Novokshonov, V.G., 1993, Mückenhafte (Mecoptera Bittacidae) aus dem Jura, Kreide and Paläogen von Eurasien und ihre phylogenetischen Beziehungen, Russian Entomol. J., 2(3-4), 75-86.
 7. Novokshonov, V.G. and Sukatsheva, I.D., 1993, Early evolution of caddisflies, Proc. 7th Internat. Symp. Trichoptera, Ume, Sweden, 3-8 Aug. 1992, Leiden: Backhuys Publ., 95-100.
 8. Vilesov, A.P. and Novokshonov, V.G., 1993, Permian Tillyardembiidae (Insecta; Grylloblattida), Paleontol. Zhurn., 3, 56-65.
 9. Novokshonov, V.G., 1994, Permian scorpionflies (Insecta, Panorpida) of the families Kaltanidae, Permochoristidae and Robinjohniidae, Paleontol. Zhurn., 1, 65-76. [request PDF]
 10. Novokshonov, V.G., 1994, Scorpionflies Permochoristidae, the closest common ancestors of the extant scorpionflies, Zool. Zhurn., 73(7-8), 58-70.
 11. Novokshonov, V.G., 1994 (for 1993), New and Little Known Permian Scorpion Flies (Insecta, Mecoptera = Panorpida) of the Family Agetopanorpidae from Perm and Arkhangel'sk Oblasts, Paleontol. J., 27(1A), 70-89.
 12. Novokshonov, V.G., 1994 (for 1993), Caddis Flies (Insecta, Trichoptera, Microptysmatidae), Paleontol. J., 27(1A), 90-102.
 13. Novokshonov, V.G., 1994 (for 1993), New Insects (Insecta) from the Lower Permian of Chekarda (Central Urals), Paleontol. J., 27, 1A, 172-178.
 14. Novokshonov, V.G. and Sukacheva, I.D., 1994 (for 1993), New genus of caddis flies (Insecta; Trichoptera = Phryganeida) from the Upper Permian of Kazakhstan, Paleontol. J., 27(1A), 166-168.
 15. Novokshonov, V.G. and Vilesov, A.P., 1994, A review of the fossil insects from the Kungurian of Tshekarda, Materialy nauchnoi konferentsii "Okhranyaemye prirodnye terrritorii..." (Materials of Scientific Conference "Protected Natural Regions..."), part 2, Perm, 78-80.
 16. Vilesov, A.P. and Novokshonov, V.G., 1994, New fossil insects (Myrmeleontida, Jurinida) from the Upper Permian in the Eastern Kazakhstan, Paleontol. Zhurn., 2, 66-74. [request PDF]
 17. Novokshonov, V.G., 1995, New fossil insects from the Kungurian of Tshekarda, Paleontol. Zhurn., 3, 61-67.
 18. Novokshonov, V.G., 1995, New Hypoperlida (Insecta) from the Lower Permian of Chekarda (Perm Region), Vestn. Permsk. Univ., (Biol.), 1, 179-183.
 19. Novokshonov, V.G., 1995, Permian scorpionflies (Insecta, Panorpida) of the family Permochoristidae, Paleontol. Zhurn., 1, 64-75.
 20. Novokschonov, V.G., 1995, Der alteste Vertreter der Meropeidae (Mecoptera, Insecta), Paläont. Z., 69(1-2), 149-152.
 21. Storozhenko, S.Yu. and Novokshonov, V.G., 1995 (for 1994), Revision of the Permian family Sojanoraphidiidae (Grylloblattida), Russian Entomol. J., 3(3-4), 37-39.
 22. Novokshonov, V.G., 1996, Enigmatic organs of Jurassic scorpionflies Orthophlebiidae (Insecta, Mecoptera) from Karatau, Zool. Zhurn., 75(10), 1491-1495.
 23. Novokshonov, V.G., 1996, Systematic position of some Upper Permian Myrmeleontida (= Neuroptera; Insecta), Paleontol. Zhurn., 1, 39-47. [Abstract]
 24. Novokshonov, V.G., Ivanov, V.D. and Sukacheva, I.D., 1996 (for 1995), New Jurassic caddis flies from Siberia and Mongolia, Paleontol. J., 29(4), 157-163.
 25. Novokshonov, V.G. and Storozhenko, S.Yu., 1996, New genus of the family Sojanoraphidiidae (Grylloblattida) from Lower Permian of Ural, Far Eastern Entomologist, 33, 1-4.
 26. Novokshonov, V.G., 1997, New Barmaley from the Upper Permian of Arkhangelsk Region (Insecta; Grylloblattida: Tillyardebiidae), Vestn. Permsk. Univ., (Biol.), 3, 202-205.
 27. Novokshonov, V.G., 1997, New and little known Mesozoic Nannochoristidae (Insecta: Mecoptera), Vestn. Permsk. Univ., (Biol.), 4, 126-136.
 28. Novokshonov, V.G., 1997, Some Mesozoic Scorpionflies (Insecta: Panorpida = Mecoptera) of the Families Mesopsychidae, Pseudopolycentropodidae, Bittacidae, Permochoristidae, Paleontol. Zhurn., 1, 65-71. [Abstract]
 29. Novokshonov, V.G., 1997, New taxa of fossil insects from the Lower Permian of the Middle Urals, Paleontol. Zhurn., 4, 39-44. [Abstract]
 30. Novokshonov, V.G., 1997, New Triassic scorpionflies (Insecta: Mecoptera), Paleontol. Zhurn., 6, 63-70. [Abstract]
 31. Novokshonov, V.G., 1997, Rannyaya evolyutsiya skorpionnits (The Early Evolution of the Scorpionflies (Insecta: Panorpida)), Moscow: Nauka..
 32. Novokschonov, V.G., 1997 (for 1996), Orthobittacus polymitus sp. nov. und Asiathauma sajsagulis gen. et sp. nov., zwei fossile Mecoptera-Arten aus dem Jura von Kasachstan und Kirgisien, Russian Entomol. J., 5(1-4), 94-96.
 33. Novokschonov, V.G. and Novokschonova, E.A., 1997, Okolpania favorabilis n. sp. (Neuroptera: Permithonidae) aus dem unteren Perm des Urals, Palont. Z., 71(1-2), 89- 90.
 34. Novokshonov, V.G. and Novokshonova, E.A., 1997, Neraphidia mitis gen. et sp. nov. (Insecta: Grylloblattida: Protembiidae) from the Lower Permian of Tshekarda (Permian Reg.), Vestn. Permsk. Univ., (Geol.), 4, 123-125.
 35. Rasnitsyn, A.P. and Novokshonov, V.G., 1997, On the morphology of Uralia maculata (Insecta: Diaphanopterida) from the Early Permian (Kungurian) of Ural (Russia), Ent. Scand., 28, 27-38.
 36. Novokshonov, V.G., 1998, Fossil insects of Chekarda, in Chekarda - mestonakhozhdenie permskikh iskopaemykh rastenii i nasekomykh (Chekarda - The Locality of Permian Fossil Plants and Insects), Perm': Perm' Univ., 25-54.
 37. Novokshonov, V.G., 1998, New insects (Insecta: Hypoperlida, Mischopterida, Jurinida) from the Lower Permian of the Middle Urals, Paleontol. Zhurn., 1, 50-57. [Abstract]
 38. Novokshonov, V.G., 1998, New fossil insects (Insecta: Grylloblattida, Caloneurida, Hypoperlida, Ordinis Incertis) from the Kungurian Beds of the Middle Urals, Paleontol. Zhurn., 4, 41-46. [Abstract]
 39. Novokshonov, V.G., 1998, Some problems of scorpionfly evolution (Mecoptera), Zool. Zhurn., 77(6), 677-688.
 40. Novokshonov, V.G., 1998, Tshekhosara improvida n. gen., n. sp. (Insecta; Grylloblattida: Megakhosaridae) aus dem unteren Perm des Urals, Palont. Z., 72(1-2), 65-66.
 41. Novokshonov, V.G. and Novokshonova, E.A. 1998, A New Species of Diaphanopterids from Tshekarda (Insecta; Diaphanopterida: Astenohymenidae), @Astenohymen salesskyi@ n. sp., in Materials of the Regional Scientific Conference 'Problems of the Geology of the Perm Urals and Cis-Urals', Perm, 79-81.
 42. Sukatcheva, I.D. and Novokshonov, V.G., 1998, A new family of scorpionflies from the Mesozoic of Yakutia (Insecta: Mecoptera, Sibiriothaumatidae fam. nov.), Paleontol. Zhurn., 6, 50-52. [Abstract]
 43. Willmann, R. and Novokschonov, V., 1998, Orthophlebia lithographica - die erste Mecoptere aus dem Solnhofener Plattenkalk (Insecta: Mecoptera, Jura), N. Jb. Geol. Palont. Mh., 9, 529-536.
 44. Willmann, R. and Novokschonov, V., 1998, Neue Mecopteren aus dem oberen Jura von Karatau (Kasachstan) (Insecta, Mecoptera: 'Orthophlebiidae'), Palont. Z., 72(3-4), 281-298.
 45. Novokshonov, V.G., 1999, Eine neue Notoptere aus dem unteren Perm des Urals (Insecta: Grylloblattida, Lemmatophoridae), N. Jb. Geol. Palont. Mh., 11, 641-646.
 46. Novokshonov, V.G., 1999, New fossil insects (Insecta: Hypoperlida, Panorpida, Ordinis incertis) from the Chekarda locality, Paleontol. Zhurn., 1, 54-58. [Abstract]
 47. Novokshonov, V.G., 1999, A New Genus of the Family Kortchakoliidae (Insecta: Grylloblattida) from the Lower Permian of the Urals, in Materialy regional'noi nauchnoi konferentsii "Geologiya zapadnogo Urala na poroge 21 veka" (Materials of the Regional Scientific Conference "Geology of the Western Urals at the Border of the 21th Century), Perm: Permsk. Univ., 166-168.
 48. Novokshonov, V.G. and Aristov, D.S., 1999, Genus Sylvaella (Insecta: Grylloblattida) in the Lower Permian of Tshekarda, Vestn. Permsk. Univ., (Geol.), 3, 109-114.
 49. Novokshonov, V.G. and Pan'kov, N.N., 1999, A new aquatic larva (Plecopteroidea) from the Lower Permian of the Urals, N. Jb. Geol. Palont. Mh., 4, 193-198.
 50. Novokshonov, V.G. and Willmann, R., 1999, On the morphology of Asthenohymen uralicum (Insecta; Diaphanopterida: Asthenohymenidae) from the Lower Permian of the Urals, Paleontol. Zhurn., 5, 65-71. [Abstract]
 51. Storozhenko, S.Yu. and Novokshonov, V.G., 1999, To the knowledge of the fossil family Permosialidae (Insecta: Miomoptera), Far Eastern Entomologist, 76, 1-5.
 52. Novokshonov, V.G., 2000, New fossil insects (Insecta: Grylloblattida, Ordinis Incertis) from the Lower Permian of the Middle Urals, Paleontol. Zhurn., 5, 42-47. [Abstract]
 53. Novokshonov, V.G., 2000, New Palaeomanteida = Miomoptera from the Lower Permian of Tshekarda, Paleontol. J., 34(suppl. 3), 303-308. [Abstract]
 54. Novokshonov, V.G., Pan'kov, N.N., and Aristov, D.S., 2000, Notes on the origin of stoneflies (Plecoptera), in Fauna, problemy ekologii, etologii i fiziologii vodnykh nasekomykh Rossii: Materialy VI Vserossiiskogo trikhopterologicheskogo simpoziuma, I Vserossiyskogo simpoziuma po amfibioticheskim i vodnym nasekomym (Fauna, Problems of Ecology, Ethology, and Physiology of Aquatic Insects of Russia: Materials of the 6th All-Russia Trichopterological Symposium and 1st All-Russia Symposium on Amphibiotic and Aquatic Insects), Voronezh, 43-46.
 55. Novokshonov, V.G. and Rasnitsyn, A.P., 2000, New enigmatic group of insects (Insecta, Psocidea, Tshekarcephalidae) from Tshekarda (Lower Permian of the Middle Urals, Paleontol. J., 34(suppl. 3), 284-287. [Abstract]
 56. Novokshonov, V.G. and Rasnitsyn, A.P., 2000, New species of Palaeomantiida = Miomoptera (Insecta) from the Lower Permian of Tshekarda (Perm Region), Vestn. Permsk. Univ., (Geol.), 6, 41-47.
 57. Aristov, D.S. and Novokshonov, V.G., 2000, Morphology of Sylvidelia latipennis Martynov, 1940 (Insecta: Grylloblattida: Ideliidae) from the Lower Permian of Urals, in Materialy regional'noi nauchno-prakticheskoi konferentsii "Geologiya i poleznye iskopaemye Zapadnogo Urala" (Materials of Regional Theoretical and Practical Conference" Geology and Mineral Resources of Western Urals), Perm: Perm Univ., 138-141.
 58. Novokshonov, V.G., 2001, New and little-known representatives of the family Hypoperlidae (Insecta: Hypoperlida), Paleontol. Zhurn., 1, 41-44. [Abstract]
 59. Novokshonov, V.G., 2001, New Triassic scorpionflies (Insecta, Mecoptera) from Kyrgyzstan, Paleontol. Zhurn., 3, 57-54. [Abstract]
 60. Novokshonov, V.G. and Sukatcheva, I.D., 2001, The fossil Scorpionflies of "suborder" Paratrichoptera (Insecta: Mecoptera), Paleontol. Zhurn., 2, 66-75. [Abstract]
 61. Novokshonov, V.G., 2002, Order Panorpida Latreille, 1802. The scorpionflies, in History of Insects, Rasnitsyn, A.P. and Quicke, D.L.J., Eds., Dordrecht: Kluwer Acad. Publ, 194-199.
 62. Novokshonov, V.G., 2002, New enigmatic insects (Insecta: Hypoperlidea?: Sojanoperidae) from the Upper Permian of Northern Russia, Paleontol. J., 36(1), 48-49. [Abstract]
 63. Novokshonov, V.G., 2002, Scorpionflies of the family Liassophilidae from the Triassic of Ukraine, Paleontol. J., 36(4), 380-382. [Abstract]
 64. Novokshonov, V.G. and Aristov, D.S., 2002, New and Little-Known Permian Insects (Insecta: Grylloblattida; Orthoptera) from the Chekarda Locality, Central Ural Mountains, Paleontol. Zhurn., 6, 73-77. [Abstract]
 65. Novokshonov, V.G., Ivanov, V.V., and Aristov, D.S., 2002, New insects from the Late Permian of the Ural Mountains, Paleontol. Zhurn., 2, 39-42. [Abstract]
 66. Novokshonov, V.G. and Willmann, R., 2002, Insects of the genus Letopaloptera O. Mart. (Insecta: Hypoperlida: Letopalopteridae) from the Upper Permian Soyana locality, Paleontol. J., 36(5), 502-503. [Abstract]
 67. Novokshonov, V.G. and Zhuzhgova, L.V., 2002, Palaeomantis laeta sp. nov., the third representative of the genus Palaeomantis from the Lower Permian of Chekarda, N. Jb. Geol. Palont. Mh., 6, 373-376.
 68. Novokshonov, V.G. and Sukacheva, I.D., 2003, New Jurassic scorpionflies of the families Orthophlebiidae and Nannochoristidae (Insecta: Mecoptera) from Mongolia and Transbaikalia, Paleontol. J., 37(5), 501-506. [Abstract]
 69. Novokshonov V.G. and Aristov D.S. 2004. New Taxa of Hypoperlids (Insecta: Hypoperlida) from the Upper Permian of the Arkhangelsk Region . Paleontol. J. 38(1), 60-66. [Abstract]
 70. Novokshonov, V.G. and Zhuzhgova, L.V., 2004, Discussion of the System and Phylogeny of the Order Palaeomanteida (= Miomoptera) with Description of New Representatives of the Genus Permosialis Mart. from the Late Permian of Kirov Region and Triassic of Kyrgyzstan. Paleontol. J. 38(Suppl.2): 173-184. [Abstract] [PDF1] [PDF2] [PDF3] [PDF4]
 71. Novokshonov, V.G., Sukacheva, I.D., and Aristov, D.S., 2004, An Early Triassic Scorpionfly (Panorpida = Mecoptera) of the Vologda Region. Paleontol. J. 38(Suppl.2): 214-215. [Abstract]
 72. Novokshonov, V.G., 2004, The First Mecopteroids (Insecta: Papilionidea = Mecopteroidea) and the Origin of Scorpionflies (Panorpida = Mecoptera), with Description of a Legless Eruciform Larva from the Lower Permian of Tshekarda. Paleontol. J. 38(Suppl.2): 204-213. [Abstract] [PDF1] [PDF2] [PDF3]
 73. Novokshonov, V.G. and Aristov, D.S., in press, Some little-known grylloblattids (Insecta: Grylloblattida) from the Lower Permian of Chekarda (Perm Region). Vest. Perm. Univ. (Geol.).
 74. Novokshonov, V.G. and Ross, A.J. A new family of the Scorpionflies (Insecta: Mecoptera) from the Lower Cretaceous of England, in press.
Main Russian Homepage Personnel Field work Publications Events Exhibitions

@Mail.ru